ระบบสำรวจความพึงพอใจ
ของประชาชนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (โปรดเลือกหัวข้อที่ท่านพึงพอใจ
ด้านใดมากที่สุด)
ความสะอาด ความเป็นระเบียบ
ความสวยงามของสถานที่
ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
และความโปร่งใส
การจัดช่องทางรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
ความพร้อมและอัธยาศัย ในการให้บริการของเจ้าหน้าที่

view result

 
 
 
 
เพื่อนบ้าน
 
 

        อบต.ขุนยวม
        อบต.แม่เงา
        อบต.แม่ยวมน้อย
        อบต.แม่อูคอ
        อบต.เมืองปอน
        อำเภอขุนยวม
        จังหวัดแม่ฮ่องสอน
        ลิงค์อบต
.

 
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
          รัฐบาลไทย
        กรมท้องถิ่น
        สมาคมสันนิบาตเทศบาล
        สมาพันธ์ปลัด อบต.
        สมาพันธ์ปลัด อบต.
        กฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
        ก.ถ.
        ศูนย์รวมข้อมูลเทศบาล
 
  แหล่งราคากลางพื้นฐาน  
           สินค้า มอก.
         สำนักงบประมาณ

 
    ข่าวสารบ้านเมือง  
          BANGKOK POST
        กรุงเทพธุรกิจ
        นสพ.ผู้จัดการ
        นสพ.ไทยรัฐ
        นสพ.เดลินิวส์
        นสพ.ข่าวสด
        ฐานเศรษฐกิจ
        นสพ.แนวหน้า
        นสพ.บ้านเมือง
        ประชาชาติธุรกิจ
        นสพ.สยามรัฐ
        นสพ.มติชน
        นสพ.ไทยโพสต์
        นสพ.สยามธุรกิจ
 
    บริการข้อมูล
 
          อันดับเว็บไซต์ยอดนิยม
        ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
        สสส. ชุมชนคนรักสุขภาพ
        ดิกชันนารีออนไลน์
        แปลอังกฤษ – ไทย
        ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
        อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
        ราคาทองคำ
        ข่าวจราจร สวพ.91
        จส.100
        สวนดุสิตโพล
        ข่าวสารพลังงานไทย

 
   
   
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
 
  free counter  
  เริ่บตั้งแต่ 01-01-2553  
   
 

  สาส์นจากนายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม
ของนายวินัย จีนะบุตร

         กราบเรียนพ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลตำบลขุนยวมทุกท่าน
 ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขุนยวม  และนายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม กรณีครบวาระ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๕ นั้น  กระผม นายวินัย จีนะบุตร ได้รับฉันทานุมัติจากพ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลตำบลขุนยวม  ให้เข้าดำรงตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม และคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งในการประชุม ครั้งที่ ๕๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๖  พฤษภาคม ๒๕๕๕ อ่านต่อ...>>>

 

 
สายด่วนนายกฯ
(0-5369-1019 ต่อ 01)

คำแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลขุนยวม <อ่าน>
ของนายวินัย จีนะบุตร

นายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2555

 
update ล่าสุดเมื่อวันที่ 2-05-255ุ6
 
 
ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
แผนดำเนินงาน ประจำปี 2559
ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
งบเงินสะสม-ปี-2558
งบเจ้าหนี้-ปี-2558
งบทรัพย์สิน-ปี-2558
งบแสดงฐานะการเงิน-ปี-2558
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ-ปี-2558
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม-ปี-2558

ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
แผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2558-2560
รายงานการติดตามและประเมินผลแผน2558
ประกาศรายฃื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งภารโรง [27-7-58]
รับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกสรรและสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [8-7-58]
ประกาศใช้แผน 3 ปี (พ.ศ.2559 - 2561) (คลิกสารสารเพิ่มเติ 2) (คลิกเอกสารเพิ่มเติม 3)
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ-ปี-2557
งบแสดงฐานะการเงิน-ปี-2557
งบทรัพย์สิน-ปี-2557
งบเจ้าหนี้-ปี-2557
งบเงินสะสม-ปี-2557
การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2557
 

 
  จัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ [1 กันยายน 2559]
ซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บค 392 [9 สิงหาคม 2559]
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลังโรงเรียนพุทธเกษตร ป๊อกวิทยาทรายมูล [5 กุมภาพันธ์ 2559]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อประปาเพิ่มเติม [17-09-2558]
คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ครั้งที่ 2)
[16-07-08] คลิกรายละเอียดประมาณราคา กลา
    ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนสายสามแยกทางหลวง 108 – ราชบูรณะ 2 รหัสสายทาง มส.ถ.3 – 001 [24-03-2558]
    สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงสนามกีฬากลางเทศบาลตำบลขุนยวม [16-10-2557]
 
 
 
 

มอบป้ายอาหารปลอดภัย

  งานรื่นเริงเทศบาลดอกบัวตองบาน (วันที่ 17 พ.ย 2557)
  งานรื่นเริงเทศบาลดอกบัวตองบาน (วันที่ 16 พ.ย 2557)
  งานรื่นเริงเทศบาลดอกบัวตองบาน (วันที่ 15 พ.ย 2557)
  พิธีเปิดงานเทศกาลดอกบัวตองบาน ดอยแม่อูคอ 2557
  ต้อนรับคณะ"เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อขุนศรี"
  โครงการเทศบาลตำบลขุนยวมสัญจร ประจำปี 2557
  โครงการอบรมการทำแหนมสด  
  งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557
  โครงการป้องกัน กำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2557
  ครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดทำแผนชุมชน
  บัณฑิตน้อย (รร.โรงเรียนเทศบาลตำบลขุนยวม)  
  Friendship Games
  กีฬาชุมชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2557
  ประเมินป๊อก(ชุมชน) ตามโครงการเมืองน่าอยู่
  ประมวลภาพงาน 'วันเด็กแห่งชาติ' พ.ศ.2557
 
   
 
 
 
 
   
 
 
เพลง อนุสรณ์สถานมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น-ขุนยวม
ศิลปิน ขับร้องหมู่
คำร้อง / ทำนอง ผศ.ณรงค์ ธรรมคุณ
 
 
 
 
 
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม  255ุ6